Ban chấp hành

Ban chấp hành Hội Phổi Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

CHỦ TỊCH

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung

PHÓ CHỦ TỊCH

 1. GS.TS. Đỗ Quyết
 2. PGS.TS Trần Văn Ngọc
 3. TS. Nguyễn Văn Thành
 4. BSCKII. Nguyễn Đình Duy
 5. PGS.TS.Trần Quang Phục
 6. ThS. Phạm Tiến Thịnh

BAN THƯỜNG VỤ

 1. PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ
 2. PGS. TS.Nguyễn Viết Nhung
 3. PGS. TS.Vũ Xuân Phú
 4. ThS.Phạm Tiến Thịnh
 5. TS. Nguyễn Tuấn Anh
 6. PGS.TS. Lê Văn Hợi
 7. ThS. Vũ Văn Thành
 8. TS.BS Nguyễn Văn Thành
 9. TS. BS Cao Thị Mỹ Thúy
 10. TS. BS. Võ Phạm Minh Thư
 11. BSCKII. Trần Mạnh Hồng
 12. PGS.TS.Trần Văn Ngọc
 13. TS. Nguyễn Hữu Lân
 14. PGS. TS. Lê Tiến Dũng
 15. BSCKII. Nguyễn Đình Duy
 16. PGS.TS.Trần Quang Phục
 17. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hồi
 18. ThS. Mạc Huy Tuấn
 19. BSCKII. Nguyễn Văn Thành
 20. GS.TS. Đỗ Quyết
 21. PGS.TS. Nguyễn Huy Lực
 22. PGS.TS. Tạ Bá Thắng
 23. PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến

BAN CHẤP HÀNH

 1. GS.TS.Nguyễn Đình Hường
 2. PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ
 3. PGS.TS.Nguyễn Chi Lăng
 4. PGS. TS.Nguyễn Viết Nhung
 5. PGS. TS.Vũ Xuân Phú
 6. TS.Nguyễn Văn Thành
 7. PGS.TS. Lê Văn Hợi
 8. ThS.Phạm Tiến Thịnh
 9. PGS.TS.Trần Văn Ngọc
 10. PGS.TS. Trần Thị Dung
 11. GS.TS. Đồng Khắc Hưng
 12. GS.TS. Đỗ Quyết
 13. BS. Hoàng Thị Quý
 14. PGS.TS.Nguyễn Tiến Dũng
 15. PGS.TS.Trần Quang Phục
 16. TS. Lưu Thị Liên
 17. ThS. Lê Văn Đức
 18. TS. Đặng Văn Khoa
 19. BS. Nguyễn Mạnh Mùi
 20. ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 21. TS. Doãn Trọng Tiên
 22. BSCKI. Đỗ Trọng Nghĩa
 23. ThS.Vũ Đỗ
 24. TS. Hoàng Thanh Vân
 25. ThS.BSCKII.Trần Ngọc Pháp
 26. PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến
 27. GS.TSKH.Dương Quý Sỹ
 28. PGS.TS. Tạ Bá Thắng
 29. PGS. TS. Nguyễn Huy Lực
 30. ThS. Vũ Văn Thành
 31. ThS. Nguyễn Đình Tuấn
 32. PGS.TS.Nguyễn Văn Hưng
 33. BSCKII. Lê Xuân Sánh
 34. TS. Phạm Hùng Vân
 35. TS. Nguyễn Hữu Lân
 36. TS. BS Cao Thị Mỹ Thúy
 37. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hồi
 38. BSCKII. Nguyễn Văn Thành
 39. PGS.TS. Trần Văn Sáu
 40. PGS. TS. Lê Tiến Dũng
 41. BS. Lê Đình Thu
 42. ThS. Phạm Hữu Thường
 43. ThS. Mạc Huy Tuấn
 44. BSCKI. Chúc Hồng Phương
 45. BS. Hoàng Trọng Hưng
 46. BSCKII. Đỗ Quang Hải
 47. BSCKII. Lưu Văn Bính
 48. BS. Nguyễn Văn Sửu
 49. BS. Hoàng Văn Canh
 50. BSCKII. Nguyễn Ngọc Trọng
 51. ThS. Nguyễn Trường Giang
 52. BSCKI. Phan Văn Sơn
 53. BSCKII. Phạm Hùng Sơn
 54. BSCKI. Nguyễn Mạnh Khang
 55. BS. Trịnh Thị Hằng
 56. BS. Kiều Đình Vì
 57. ThS. Vũ Đức Phan
 58. BSCKI. Thân Minh Kha
 59. BSCKII. Nguyễn Thế Bắc
 60. ThS. Nguyễn Văn Đức
 61. ThS. Phạm Hồng Quang
 62. BSCKI. Lê Văn Thời
 63. BSCKII. Dương Văn Toán
 64. BSCKII. Vũ Văn Trâm
 65. BSCKII. Hà Nam Sơn
 66. ThS. Đào Thanh Bình
 67. BSCKII. Đậu Minh Quang
 68. BSCKI. Trương Hỗng Lĩnh
 69. BSCKI. Nguyễn Thế Phong
 70. BS. Trần Đình Thắng
 71. BSCKII. Trương Huyền Trường
 72. BSCKII. Võ Đại Tự Nhiên
 73. BSCKI. Nguyễn Bé
 74. ThS. Châu Văn Tuấn
 75. BSCKI. Nguyễn Đại
 76. BS. Nguyễn Văn Bịch
 77. BS. Nguyễn Đình Bản
 78. BS. Nguyễn Quốc Minh
 79. Ths.BS. Hồ Tá Phương
 80. BSCKII. Nguyễn Trường Sinh
 81. BSCKI.ThS.YTCC. Trần Trọng Danh
 82. BS. Hoàng Khắc Linh
 83. BSCKI. Nguyễn Văn Thiện
 84. BS. Nguyễn Thị Hồng Đào
 85. BSCKII. Nguyễn Thành Danh
 86. BSCKII. Nguyễn Ngọc Khánh
 87. BSCKII. Lê Văn Bảy
 88. BSCKII. Nguyễn Hữu Thành
 89. BSCKII. Nguyễn Tấn Lộc
 90. BS. Nguyễn Minh Lương
 91. BSCKII. Trần Mạnh Hồng
 92. BSCKII. Ngô Hữu Phước
 93. BSCKI. Trần Văn Bé Hai
 94. BS. Trần Thành Tuấn
 95. BSCKI. Trần Hoàng Vũ
 96. BS. Trần Thanh Long
 97. BSCKII. Phạm Minh Thanh
 98. BSCKII. Ninh Văn Hoa
 99. BS. Huỳnh Văn Bi
 100. TS. Nguyễn Tuấn Anh
 101. ThS.BS. Trần Thị Vân Anh
 102. BSCKII. Nguyễn Đình Duy