Colonization đường thở và copd nhiều đợt cấp: mối liên quan và xử trí