Điều trị kháng sinh kinh nghiệm từ quan điểm vi sinh trong VPCĐ