BCH Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017

CHỦ TỊCH

PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ

PHÓ CHỦ TỊCH

1. PGS.TS Nguyễn Viết Nhung

2. PGS.TS Trần Văn Ngọc

3. TS. Nguyễn Văn Thành

4. TS. Lưu Thị Liên

5. TS. Nguyễn Huy Dũng

6. ThS. Phạm Tiến Thịnh

BAN THƯỜNG VỤ

1. PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ

2. PGS.TS Nguyễn Viết Nhung

3. GS.TS Đỗ Quyết

4. GS.TS Đồng Khắc Hưng

5. PGS.TS Nguyễn Chi Lăng

6. PGS.TS Trần Văn Ngọc

7. TS. Nguyễn Văn Thành

8. TS. Nguyễn Huy Dũng

9. TS. Nguyễn Đức Chính

10. TS. Đặng Văn Khoa

11. TS. Lưu Thị Liên

12. ThS. Phạm Tiến Thịnh

13. ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

TỔNG THƯ KÝ KIÊM CHÁNH VĂN PHÒNG

PGS.TS Vũ Xuân phú

BAN CHẤP HÀNH

1. GS.TS.Nguyễn Đình Hường

2. PGS.TS.Trần Thị Dung

3. PGS.TS.Nguyễn Tiến Dũng

4. PGS.TS. Trần Quang Phục

5. GS.TSKH. Dương Quý Sỹ

6. PGS. TS. Lê Văn Hợi

7. PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng

8. TS. Doãn Trọng Tiên

9. TS. Hoàng Thanh Vân

10. TS. Phạm Hùng Vân

11. TS. Nguyễn Hữu Lân

12. ThS.BSCKII. Lê Xuân Sánh

13. ThS. Lê Văn Đức

14. ThS. BS Cao Thị Mỹ Thúy

15. ThS. Vũ Đỗ

16. ThS. Trần Ngọc Pháp

17. BS. Nguyễn Mạnh Mùi

18. BS. Hoàng Thị Quý

19. BS. Đỗ Trọng Nghĩa

20. BS. Trần Bình Minh