Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học của trang thông tin điện tử của Các văn phòng đại diện Hội Phổi Việt Nam với nhiệm vụ bình luận, phản biện thông tin y học. Với phương châm “Vì một cộng đồng chăm sóc sức khỏe phổi chuẩn hóa, thống nhất và hội nhập“.

Thành viên Hội đồng khoa học gồm:

Đang cập nhật…