– Nhiễm trùng hô hấp dưới cấp tính ở cộng đồng do tác nhân vi sinh gây bệnh khó điều trị

Tóm tắt: Nhiễm trùng hô hấp dưới (NTHHD) cấp tính ở cộng đồng là nguyên nhân bệnh tật và tử vong hàng đầu ở cả trẻ em và người lớn. Gánh nặng bệnh tật do nhóm bệnh lý này (không kể lao) gây ra lớn hơn HIV, sốt rét, ung thư hay sự cố tim. […]

Tóm tắt:

Nhiễm trùng hô hấp dưới (NTHHD) cấp tính ở cộng đồng là nguyên nhân bệnh tật và tử vong hàng đầu ở cả trẻ em và người lớn. Gánh nặng bệnh tật do nhóm bệnh lý này (không kể lao) gây ra lớn hơn HIV, sốt rét, ung thư hay sự cố tim. Ở Mỹ nhóm bệnh này gây bệnh tật và tử vong nhiều hơn bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào và tỷ lệ tử vong ít thay đổi trong khoảng 5 thập niên vừa qua.

Tiếp nhận và xử trí NTHHD là câu chuyện hàng ngày của y tế cơ sở và xử trí chủ yếu là kháng sinh để giải quyết nhiễm khuẩn. Đã một thời gian dài, việc xử trí kháng sinh một cách thường quy như vậy được xem là hợp lý vì cho rằng có thể giúp phòng các biến chứng sau đó. Tuy nhiên, các biến chứng của NTHHD cấp tính được đánh giá là thấp và không có bằng chứng thuyết phục để kết luận rằng sử dụng kháng sinh ít sẽ làm gia tăng biến chứng. Bên cạnh những hệ lụy về việc sử dụng kháng sinh quá mức, không hợp lý, đã có bằng chứng cho rằng kháng thuốc có liên quan chặt chẽ với tình hình sử dụng kháng sinh ở hệ thống y tế chăm sóc ban đầu.

Xuất phát điểm từ vi sinh gây bệnh, bài trình bày cung cấp một cách nhìn cụ thể, cần thiết và cập nhật về tình hình kháng thuốc của vi sinh gây bệnh phổ biến và những tác nhân vi sinh gây bệnh đặc biệt. Trên cơ sở này tác giả muốn xác định các quan điểm điều trị kháng sinh cần thiết và hợp lý trong thực hành, nhất là ở tuyến y tế ban đầu.

Từ khóa: Nhiễm trùng hô hấp dưới, viêm phổi cộng đồng, đợt cấp COPD, vi khuẩn kháng thuốc

 

Abstract:

ACUTE LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS IN COMMUNITY CAUSED BY DIFFICULT-TO-TREAT MICROBIAL PATHOGENS
Lower respiratory infections (LRTI) in community is the a leading cause of acute disease and death in both children and adults. The burden of disease caused by this pathology group (excluding TB) greater than that caused by HIV, malaria, cancer or heart trouble. In America this pathology cause morbidity and mortality more than any other infections and mortality does not change for about 5 decades.

Receiving and handling LRTI patient is the daily work of the primary medical setting and management mainly is antibiotics in order to treat infections. A long time ago, the routine use of antibiotic by such way seems reasonable because think that may help prevent later complications. However, complications of acute LRTI  is assessed to be low and there is no convincing evidence to conclude that the less use of antibiotics increases complications. Besides the implications of the use of antibiotics excessive, unreasonable, there were the evidences that the drug resistance is closely related to the use of antibiotics in the initial health care system.

Beginning from point of pathogenic microorganism, this presentation provides a specific perspective, necessary and updated on antibiotic resistance situation of common and particular pathogenic microbial pathogens. On this basis the author wanted to determine the views of antibiotic treatment necessary and reasonable in practice, especially at the initial health care.

Key words: Lower respiratory tract infection, Community-acquired pneumonia, Acute exacerbation of COPD, Antibiotic resistant bacteria.

Chi tiết xem Nhiễm trùng hô hấp dưới cấp tính

Tin liên quan ...