Quản lý điều trị hen, copd theo kiểu hình trên cơ sở phân tuyến chức năng