Tình hình lao kháng thuốc và ý thức sử dụng kháng sinh hợp lý trong NKHH cộng đồng